• Hjem
  • Kjøps- og leveringsbetingelser

Kjøps- og leveringsbetingelser

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Selger er Reservedel AS - Industriveien 20a , 2020 Skedsmorset, info@reservedel.no, telefonnummer 22 53 53 38, org. nummer 999177735, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.


Disse Standard leveringsvilkår gjelder for ethvert kjøp av produkter og tjenester gjort av Kjøper fra Reservedel AS, med eventuelle tillegg eller endringer som er skriftlig avtalt. For privatkjøp gjelder samme betingelser som for bedriftskunder, men uten begrensninger ift. de rettigheter som er gitt i forbrukerkjøpsloven. For mer informasjon for privatkunder se: - Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) - Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

2. PRISER
Levering av produkter og tjenester gjennomføres i henhold til gjeldende priser på e-handelløsningen eller etter skriftlig avtale. Alle priser i løsnignen er spesifisert med inkl. mva eller eks. mva

3. BETALING / KREDITT
Faktura betalingsforfall er netto 30 dager fra fakturadato for bedrifter. Betaling etter forfall beregnes med forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Betaling for privatkunder er mulig med faktura fra Klarna, kreditt/debetkort eller Vipps.

4. SALGSPANT
Reservedel AS beholder eiendomsretten på alle leverte varer til de er betalt i sin helhet ihht. lov om salgspant. Dette betyr at du ikke kan videreselge, overdra eller på noen måte endre varen før den er betalt

5. FRAKT / LEVERANSE

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene

Kjøperen kan spesifisere ønsket transport ved bestilling og egne fraktbetingelser avhengig av valgt transportmåte vil i så tilfelle gjøres gjeldende. Order sendes normalt ut fra lager innen 48 timer. Transporttiden varierer etter hvilken transportmåte Kjøper velger, men normalt mellom 2-7 dager. Om varen må bestilles inn til lager, finner Kjøperen info om estimert leveringstid oppført på siden til varen.

6. REKLAMASJON
Reklamasjon skal skje skriftlig til info@reservedel.no uten ugrunnet opphold etter at Kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget den aktuelle feil eller mangel, og senest 2 måneder etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. For sent fremsatt reklamasjon medfører at alle krav som følge av feil eller mangler ikke kan gjøres gjeldende mot Reservedel AS.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

7. RETUR / ANGRERETT
Når det gjelder angrerett / retur så følger vi selvsagt kjøpsloven. Kjøper kan benytte seg av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Se også vårt kundesenter for mer informasjon. Varer som er forsøkt montert eller er pakket ut / ikke i orignalemballasje tas ikke i retur. NB! Bestillingsvarer tas normalt ikke i retur og må forhåndsgodkjennes av kundeservice.

8. PRODUKTINFORMASJON
Vi gjør vårt ytterste for å gi korrekt informasjon i e-handelsløsnignen, men bildene av produktene i løsningen er kun ment å gi et inntrykk av varen og det kan være avvik på varen i forhold til bildet. Hvis du er usikker på det du bestiller, send oss en e-post eller ring oss for å kontrollere at det er riktig.

9. SKADE PÅ VAREN
Oppdager Kjøperen skade på varen etter transport, må det straks meldes til transportøren som har fraktet varen(Posten, budbil etc.). Hvis Kjøperen oppdager skaden først etter at det er pakket opp, må Kjøperen straks ta med seg pakken og varen å melde skaden til transportør.

10. TVISTER
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 6 og 7. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

© 2021 Reservedel AS. All rights reserved.